О бронировании

Вы хотите организовать экскурсию по Шахте для группы туристов? Узнайте о том, можно ли посетить Туристический маршрут или Шахтерский маршрут в выбранный Вами день.

Если Вы заполните бланк и получите автоматический ответ, это еще не означает, что мы подтвердили бронирование. Сотрудники отдела бронирования свяжутся с Вами, чтобы подтвердить этот срок или же предложить другой. Они же согласуют с Вами все необходимые детали, связанные с экскурсией.

После того, как мы подтвердим бронирование, в течение 3 дней Вы обязаны внести задаток в размере 300 зл. за каждую группу. Если Вы этого не сделаете, бронирование будет аннулировано.

Twoje dane

Szczegóły rezerwacji


Minimalna liczba turystów w grupie zorganizowanej na Trasie turystycznej wynosi 20 osób, a na Trasie górniczej – 10 osób. Mniejsze grupy dokonują rezerwacji ponosząc koszt minimalnej ilości osób.

Maksymalna wielkość grupy na Trasie turystycznej wynosi 40 osób, a na Trasie górniczej – 20 osób. Jeśli organizujesz wycieczkę dla większej grupy osób, to w czasie zwiedzania zostanie ona podzielona. Zadatek w wysokości 300 zł należy wpłacić za każdą utworzoną w ten sposób grupę.

Obowiązek podania NIP dot. przedsiębiorcy posiadającego status podatnika VAT lub podatnika VAT EU. Podany nr NIP widoczny będzie na paragonie i na wystawionej do niego fakturze. Od 1.01.2020 r. możliwość wystawienia faktury na podstawie paragonu niezawierającego nr NIP lub nr VAT UE istnieje tylko wtedy, gdy nabywca usługi nie jest podatnikiem polskim ani podatnikiem z innego Państwa członkowskiego UE. Podstawa prawna powyższego obowiązku: art. 106b ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług.

Formularz jest jedynie zapytaniem o dostępność wybranego terminu, a jego wypełnienie ma charakter informacyjny i nie stanowi dokonania rezerwacji.

Informujemy, że w szczególnych przypadkach niektóre wyrobiska mogą być wyłączone ze zwiedzania. 

Przed dokonaniem rezerwacji prosimy o zapoznanie się z regulaminem zwiedzania, który znajduje się: tutaj.

* Pole obowiązkowe

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – Kopalnia Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna Sp. z o.o., Park Kingi 10, 32-020 Wieliczka (zwana dalej „Administratorem”). 

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony u Administratora Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez mail: iod@kopalnia.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne: 

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych
Przyjęcie zapytania dotyczącego oferty i  udzielenie odpowiedzi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy)
art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes – kontakt z osobami składającymi  zapytanie w imieniu zamawiajacego)
Obsługa procesu reklamacji art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy)
Dochodzenie roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń)

4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności obsługę informatyczną strony internetowej https://www.kopalnia.pl, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowane: 

- przez okres realizacji umowy zawartej z Panią/Panem, 

- do czasu wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (przypadki takie opisane zostały w punkcie 3 powyżej). 

Po wskazanym wyżej okresie Pani/Pana dane osobowe będą archiwizowane przez czas, w którym właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa 

a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,

b) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

7. Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

8. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wysłania zapytania i udzielenia na nie odpowiedzi.